Sökning: "Azra Memic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Azra Memic.

  1. 1. Torka tårar utan handskar : En kvalitativ studie om den upplevda socionomrollen inom hälso- och sjukvården

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Azra Memic; [2018]
    Nyckelord :social worker; medical counselor; work environment; work situation; professional identity; hälso- och sjukvården; sjukhuskurator; yrkesroll; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of the study was to highlight the counselor work and how professional counselors are experiencing the role of social workers in healthcare. The study addresses various factors that influence the counselor in their work, including factors such as expectations, work environment, participation and the status of the profession role to name a few. LÄS MER