Sökning: "Bäcke"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Bäcke.

 1. 1. Kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom : “... utmattningspatienter, där är det ingen quick fix …”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophie Breimark; Kristina Bäcke; [2018]
  Nyckelord :exhaustion disorder; counselor; primary health care; rehabilitation; methods; utmattningssyndrom; kurator; primärvården; behandling; metoder;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att belysa kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom. Sju kuratorer inom primärvården intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visade att kuratorernas erfarenheter av orsaker till utmattningssyndrom kunde relateras till både inre och yttre krav. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i förskolans vardag : En analys av förskollärares resonemang om barns delaktighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sanna Bäcke; [2016]
  Nyckelord :förskola; demokrati; delaktighet; förskollärare; inflytande;

  Sammanfattning : Förskolan kan förstås som en institution för framtidens medborgare. I förskolan ska barnens demokratiska förståelse och kompetens grundläggas för att de i framtiden ska vara en god demokratisk medborgare. Barns delaktighet görs aktuell inom ramen för förskolans demokratiarbete. LÄS MER

 3. 3. Delirium - En litteraturstudie om äldre patienters upplevelser i samband med delirium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :My Bäcke; Ida Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Skratta åt skiten, det hjälper" : En kvalitativ studie om individers upplevelser av humor på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kristin Bäcke; Henrik Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Humor; laughter; joke; coping-strategy; group norms; Humor; skratt; skämt; coping-strategi; gruppnormer;

  Sammanfattning : Humor har visat sig ha många positiva effekter för individers hälsa och kan även ge positiv utdelning i arbetet. Den har nämligen visat sig bidra till ökad produktivitet och kreativitet i arbetslivet, därför kan man anta att det från företagens sida kan finnas ett intresse av att undersöka humor i arbetet närmare då det kan ge bättre utdelning från de anställda. LÄS MER

 5. 5. - Ni får gärna hoppa på golvet om ni vill hoppa : En studie om pedagogers bemötande av barns egna initativ i förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sanna Bäcke; Elisabeth Graf; [2013]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; makt; initiativ; bemötande;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to discern possible similarities and difference between how teachers in preschool and pre-class respond to children’s own initiative out of a power perspective. The results of this study is collect by observations that we have done in free and planned activity in both preschool and pre-class as well as a few interviews with some of the teachers. LÄS MER