Sökning: "Börge Bakos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Börge Bakos.

  1. 1. Hot och våld : Upplevelser från personal inom ambulans- och akutsjukvård – en litteraturstudie

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Magnus Gudmundsson; Börge Bakos; [2013]
    Nyckelord :Hot; våld; prehospital akutsjukvård; akutsjukvård; upplevelser;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka upplevelser av hot och våld bland personal som arbetar på akutmottagningaroch inom ambulanssjukvården.Metod: En litteraturstudie där 24 artiklar ingår.Resultat: Personal som blir utsatt för hot och våld känner sig osäkra på sin arbetsplats. LÄS MER