Sökning: "Börsnotering"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Börsnotering.

 1. 1. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 2. 2. När börsintroduceras guldäggen? -En kvantitativ studie över svenska börsnoteringar under en bullmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Meier; Tobias Thorén; [2018-06-25]
  Nyckelord :Börsnotering; konjunktur; abnormal avkastning; OMXS 30;

  Sammanfattning : Syfte/forskningsbidrag: Utforska sambandet mellan datum för börsnotering och bolagenskursutveckling.Teoretiskt perspektiv: Underprissättning, Effektiva marknadshypotesen, Window ofOpportunities Hypothesis, Signaleringsteori, Market for lemons,div. teorier kring ekonomisk cyklikalitet. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering i samband med börsnotering : En kvantitativ studie av den svenska börsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Theresia Backlund; Samuel Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Resultatmanipulering; Redovisning; Diskretionära periodiseringar; Informationsassymmetri; Svenska börsmarknaden;

  Sammanfattning : Den finansiella rapporteringen som företag upprättar är en betydelsefull källa till information för externa intressenter. De redovisningsregler och principer som gäller enligt IFRS öppnar dock till viss del upp för subjektivitet i bedömningen av hur redovisning av kostnader och intäkter ska ske. LÄS MER

 4. 4. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Kommunala markanvisningar i Stockholms län : En jämförelse mellan elva kommuner mellan åren 2015-2017

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Birger Axelsson; [2018]
  Nyckelord :land allocation; land policy; housing policy; municipal landownership; Stockholm County; markanvisning; markexploatering; bostadsbyggande; markpolitik; Stockholms län;

  Sammanfattning : En kommunal markanvisning kan liknas vid ett OPS-liknande förhållande mellan kommun och bostadsutvecklare, där den senare kan betraktas ha en option att få köpa kommunal mark. Arbetet undersöker och analyserar de olika processer som leder fram till att bostadsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län. LÄS MER