Sökning: "B hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden B hållbar utveckling.

 1. 1. Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Dahlquist; Matilda Ninasdotter Holmström; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; lastbil; tåg; logistik; ERS; MLP;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att de nationella nettoutsläppen av växthusgaser år 2045 ska varanoll samt reduceras med 70 % till år 2030. Vägfordon som transporterar gods stod år 2017 förungefär 30 % av transportsektorns totala nationella utsläpp. LÄS MER

 2. 2. Biokolsproduktion från släke : En studie om lämpligheten att producera biokol från gotländska alger och vattenlevande växter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Inez Björnberg; Hanna Unsbo; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Beach-cast; Cadmium; Biokol; Släke; Kadmium;

  Sammanfattning : Östersjön har flertalet regionala miljöproblem, exempelvis övergödning samt höga halter av tungmetaller vilka beror på mänsklig påverkan. På Gotland spolas det årligen upp stora mängder släke, alger och vattenlevande växter på stränderna, som idag inte nyttjas i större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling : Discrete Choice Experiments för att undersöka investerares benägenhet att investera i hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jon God; [2019]
  Nyckelord :Investor; Sustainable Development; Choice Experiment; Investerare; Hållbar Utveckling; Choice Experiment;

  Sammanfattning : A sustainable development becomes more and more important with an increasing number of catastrophic and long-term changes to the environment due to global warming. This also means that all the actors in the society needs to take their responsibility to combat this development. LÄS MER

 4. 4. Investigation of potentials in thermal energy storage for space heating applications in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Humire; Ghazal Faramarzi; [2018]
  Nyckelord :thermal energy storage; heat pump; energy efficiency; värmelagring; värmepump; energieffektivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the economic and energy-efficiency potentials for configuring thermal energy storage (TES) units in Swedish residential buildings. Consequently, the goal was to carry out economical and energy calculations over two applications of coupling two different types of heat pumps with a TES unit (water tank) for providing space heating in a detached single-family house in Stockholm, Sweden during winter time. LÄS MER

 5. 5. Hydrauliska effekter av avbördade extremflöden : Fallstudie på en damm i Norrland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anders Ivansen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flödesdimensionering är något som används världen över när det kommer till konstruktionen och hanteringen av byggnader i vattendrag. I Sverige har flödeskommitén, bestående av SMHI och intressenter från vattenkraftsindustrin, tagit fram flödesdimensioneringsriktlinjerna som blivit praxis för svenska dammägare. LÄS MER