Sökning: "B uppsats förskollärare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden B uppsats förskollärare.

 1. 1. Vision och praktik : En studie om relationen mellan fyra förskollärares uttalade tankar och genomförda handlingar i bildskapandet tillsammans med barn i åldrarna ett till tre år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ulrika Selldén; Emma Nilsson; [2012]
  Nyckelord :barnsyn; bildskapande; delaktighet; förskollärare; materialets tillgänglighet;

  Sammanfattning : Utifrån vår B-uppsats vi skrev våren 2010 och den verksamhetsförlagda utbildningen vi fått under våra studier, har vi uppmärksammat en variation på tillgången av det bildskapande materialet ute på de berörda förskolorna. Hur materialet är presenterat kan skilja sig genom att materialet står i barnens höjd, på öppna hyllor eller bakom låsta dörrar. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattning om barns lek i förskolan och lekens betydelse för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Nilsson Levin; [2010]
  Nyckelord :Lek; lärande; Montessoripedagogik; pedagogiska inriktningar; Reggio Emilia pedagogik; uppfattningar;

  Sammanfattning : Lärares uppfattning om barns lek i förskolan och lekens betydelse för barns lärande. Teachers opinion about children's play in the nursery school and the plays importance for children's learning Syftet med denna uppsats är att beskriva hur förskollärare på förskolor med olika pedagogiska inriktningar resonerar kring barns lek i förskolan och lekens betydelse för barns lärande. LÄS MER