Sökning: "B- exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden B- exempel.

 1. 1. Grundläggande litteracitet och digitala verktyg - En studie om användning av digitala verktyg i den grundläggande litteracitetsundervisningen för vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Beatrice Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :grundläggande litteracitet; digitala verktyg; resursmodell; kodknäckande arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur digitala verktyg används i undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna i Sverige. Genom observationer och intervjuer med ett antal lärare på Studieväg 1, kurs A och B i Göteborg, undersöks hur de digitala verktygen används av eleverna och hur de förankras av läraren, men också vilka av resursmodellens litteracitetspraktiker (Luke & Freebody 1991, Franker 2016), som fokuseras genom lärarens val av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska metaforer i elevtexter : En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2018]
  Nyckelord :Grammatisk metafor GM ; systemisk-funktionell grammatik; elevtexter; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i form av nominaliseringar i elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs nio. Begreppet GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser där GM till exempel kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg). LÄS MER

 3. 3. Ordinlärning och multimodalitet - En socialsemiotisk och psykolingvistisk diskussion om ordkunskapsövningar utifrån en lärobok i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Wiss; Michael Scholle; [2018]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; multimodalitet; ordinlärning; ordkunskap; ordkunskapsövning; psykolingvistik; semiotisk resurs; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att vi under vår VFU-tid liksom under vår tid som obehöriga lärare i tyska respektive italienska har lagt märke till att ordinlärningen utgör en stor utmaning för många elever, samt att ordförrådet ofta är begränsat när det kommer till muntliga och skriftliga framställningar, har vi i detta arbete valt att närmare granska ordkunskapsövningar i en en tysk lärobok för gymnasiebruk ämnad för steg 3, Lieber Deutsch 3/2.0. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar - en naturlig del av lärarens dagliga arbete?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Rohde; Pia Östberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitelExtra anpassningar – en naturlig del av lärarens dagliga arbete?Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka sex lärares uppfattning om och arbete med extra anpassningar, samt att undersöka deras erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar i sin undervisning.Frågeställningar: • Hur tolkar lärarna begreppet extra anpassningar?• Hur arbetar lärarna med extra anpassningar i sin undervisning och hur följs de upp?• Vilka möjligheter och vilka hinder upplever lärarna i arbetet med extra anpassningar?TeoriStudien har utgått från några specialpedagogiska perspektiv; relationella perspektivet och kategoriska perspektivet (Emanuelsson, I. LÄS MER

 5. 5. I am Queen B, so listen to me. : En kvalitativ innehållsanalys om Beyoncés bildkommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Selma Rizvanovic; Nermina Ljutika; [2017]
  Nyckelord :social media; Instagram; Beyoncé; self-presentation; visual communication; gender.; sociala medier; Instagram; Beyoncé; självpresentation; bildkommunikation; genus.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka budskap som Beyoncé konstruerar på sin Instagram genom enbart bildkommunikation. Då kända profiler har möjlighet att vara opinionsbildare för sina följare är det intressant att studera vilka budskap utöver deras huvudgenre, som de väljer att konstruera. LÄS MER