Sökning: "B- exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden B- exempel.

 1. 1. Grundläggande litteracitet och digitala verktyg - En studie om användning av digitala verktyg i den grundläggande litteracitetsundervisningen för vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Beatrice Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :grundläggande litteracitet; digitala verktyg; resursmodell; kodknäckande arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur digitala verktyg används i undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna i Sverige. Genom observationer och intervjuer med ett antal lärare på Studieväg 1, kurs A och B i Göteborg, undersöks hur de digitala verktygen används av eleverna och hur de förankras av läraren, men också vilka av resursmodellens litteracitetspraktiker (Luke & Freebody 1991, Franker 2016), som fokuseras genom lärarens val av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Metoder för kartering av bäckar och diken med användning av Nationella höjdmodellen och hydrologisk modellering : En undersökning av olika interpolationsmetoder och upplösningar av digitala höjdmodeller för generering av mindre vattendrag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Grumer; [2018]
  Nyckelord :streams; ditches; hydrological modeling; National Elevation Model; DEM; LIDAR; GIS; bäckar; diken; hydrologisk modellering; Nationella höjdmodellen; DEM; LIDAR;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har det undersökts om digitala höjdmodeller, framställda från LIDAR-data som insamlats av Lantmäteriet, kan användas för komplettera och lokalisera nya bäckar och diken som inte finns med i Lantmäteriets databaser idag. I Lantmäteriets verksamhet karteras bäckar och diken först och främst idag med hjälp flygfotografier i stereo. LÄS MER

 3. 3. Hantering av CNC-program i tillverkande miljöer

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elle Edström; Alex Warris; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for industrial robots has seen exponential growth in recent years, leading to new challenges for industrial robot manufacturers. These increases in demand have been fluctuating, and as a way of coping with the new uncertainties, supply chain flexibility (SCF) has become a higher priority for many actors in the sector. LÄS MER

 4. 4. Nya metoder för att detektera AhR-aktivitet i fiskceller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Eknefelt; [2018]
  Nyckelord :Arylhydrokarbonreceptor; AhR; akvatisk toxicitet; zebrafiskceller; ZFL; ZF4; TCDD;

  Sammanfattning : Toxicitetstester på bland annat fisk är ett viktigt verktyg för att samla kunskap om kemikaliers effekter i akvatiska miljöer. Samtidigt finns det flera anledningar att försöka minimera antalet tester på levande djur; till exempel ekonomiska, praktiska och inte minst djuretiska skäl. LÄS MER

 5. 5. Grammatiska metaforer i elevtexter : En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2018]
  Nyckelord :Grammatisk metafor GM ; systemisk-funktionell grammatik; elevtexter; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i form av nominaliseringar i elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs nio. Begreppet GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser där GM till exempel kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg). LÄS MER