Sökning: "B-uppsats exempel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden B-uppsats exempel.

 1. 1. Utopiska premisser och praktiska exempel : Att få vara barn i spänningsvidden mellan läroplan och vuxenstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Fährstedt; Sophia Notman; [2016]
  Nyckelord :Democracy; discourse; students participation; values; values work; Demokrati; diskurs; elevers delaktighet; värdegrund; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : In this study, our aim is to problematize the curriculum's core values through practical examples drawn from observations in children’s recreation centers. We want to examine the premises and common assumptions that are written up in the elementary school, pre-school and recreation center curriculum (Lgr11), in relation to current values on the ideal pupil and how these can be problematized. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i Afrika söder om Sahara : – en region med unika förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Anna Vedin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demokrati har i olika former under närmare 2500 år varit en del av de politiska system som existerat i världen. Under årens lopp har det som idag klassas som en demokrati utvecklats från det antika Grekland, som handlade främst om fria mäns rösträtt till mer komplexa former som inkluderar bland annat mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefsrollen : Över- och underordnades syn på mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Ola Petersson; [2006]
  Nyckelord :Arbetsledare; ledarskap; mellanchef; roll;

  Sammanfattning : Mellanchefspositionen beskrivs ofta som en utsatt position, de sitter mitt emellan ledningens och de anställdas krav och förväntningar. Syftet med uppsatsen är att se vilka likheter och skillnader det finns i synen på mellanchefen och dess roll mellan över- och underordnade inom en organisation. LÄS MER

 4. 4. fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elijana Plakalo; [2005]
  Nyckelord :integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. LÄS MER