Sökning: "BADA"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 1. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 2. 2. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Hansen; Mikaela Nyroos; [2020]
  Nyckelord :språk; kvalitativ intervju; förutsättningar; Reggio Emilia; Montessori; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar språkliga och kommunikativa förutsättningar i Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Med detta syfte har vi velat se hur förskollärarna organiserar sin miljö samt hur de förhåller sig till utvecklandet av barns språk och kommunikation och hur detta realiseras i praktiken. LÄS MER

 3. 3. IT-säkerhet inom DevOps : En kvalitativ studie av två myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Lars Söderström; [2020]
  Nyckelord :DevOps; DevSecOps; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Mjukvara har utvecklats så länge det har funnits datorer. För att utveckla mjukvara har man använt olika metoder genom åren. Idag klassificeras dessa inom två olika huvudområden,klassiska metoder och agila metoder (kan även kallas lättrörliga metoder). LÄS MER

 4. 4. Medflyttande och icke-medflyttande partners betydelse för expatriater : En kvantitativ studie om svenska expatriaters work-life balance och dess påverkan på den individuella arbetsprestationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Scilla Skogsborg; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :expatriater; work-life balance; individuell arbetsprestation; medflyttande partner; icke-medflyttande partner;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att expatriaters partner inte flyttar med vid internationella uppdrag. Detta kan tänkas påverka expatriaters privatliv som utgör en del av deras work-life balance, vilket har visats påverka deras individuella arbetsprestation. LÄS MER

 5. 5. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER