Sökning: "BADA"

Visar resultat 11 - 15 av 355 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 11. Integration av nyanlända elever i grundskoleverksamheten : Hur ser det ut i grundskolans verksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Angelica Wilke Bozkurt; [2019]
  Nyckelord :integration; immigrant students; primary and elementary school; survey; grundskoleverksamheter; integration; nyanlända elever; enkätstudie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att kunna bidra med kunskap för lärare gällande hur de kan hjälpa nyanlända eleverna integreras i grundskoleverksamheterna. Den syftar också till att ge en inblick kring lärares syn på integrering av de nyanlända eleverna i de svenska grundskoleverksamheterna och hur integrationen ser ut. LÄS MER

 2. 12. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alicja Miodonska; [2019]
  Nyckelord :remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. LÄS MER

 3. 13. Det händer i ledningsgruppen : En kvantitativ undersökning av i vilken utsträckning ledningsgruppens arbete anses leda till skolutveckling

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Lundén; [2019]
  Nyckelord :ledningsgrupp; skolans styrning och ledning; skolutveckling; studieresultat;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka om det finns något samband mellan ledningsgruppens arbete och skolutveckling. Med skolutveckling avses i det här fallet ökade elevresultat. För att ta reda på detta har en enkätundersökning gjorts. LÄS MER

 4. 14. Use of Rheological Properties to Predict Extrusion Parameters

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Moa Mård; [2019]
  Nyckelord :Polymer; Rheology; Extrusion;

  Sammanfattning : Paxymer AB is a company that manufactures and sells flame retardants for plastics, based on their patented technology. The flame retardants are often sold as a master-batch that the customers mix into their own plastic products. Paxymer has two master-batches with the exact same formulation, but are produced with different temperature profiles. LÄS MER

 5. 15. Svenska som (de) andra(-s) språk : En sociosemiotisk bildanalys av läromedel för kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 med ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa Vareman; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; postkolonial teori; kvalitativ metod; dokumentär metod; sociosemiotisk bildanalys; SFL; styrdokument; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1; Gy 11;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om och hur bilder i läroböcker gjorde skillnad mellan elever som läser gymnasieämnena Svenska och Svenska som andraspråk. En kvalitativ dokumentär metod användes där bildmaterialet analyserades med hjälp av en semiotisk bildanalys grundad på de tre metafunktionerna inom SFL. LÄS MER