Sökning: "BADA"

Visar resultat 31 - 35 av 276 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 31. Emergency Vehicle Approaching : En inledande designstudie för utformning och utvärdering av användargränssnitt i en körsimulator för E.V.A-meddelande i mottagande civila fordon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Näsman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att trafiksituationen blir allt mer komplex och krävande, ställs högre krav på dagens bilförare. I kombination med att ny informationsteknik inkorporeras inuti fordonen, uppstår även ett ökat informationsflöde som ständigt måste bearbetas av föraren både inuti och utanför fordonet. LÄS MER

 2. 32. Solving an inverse problem for an elliptic equation using a Fourier-sine series.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Olivia Linder; [2019]
  Nyckelord :Regularization; ill-posed problem; Fourier-sine series; Regularisering; illaställt problem; Fouriersinusserie;

  Sammanfattning : This work is about solving an inverse problem for an elliptic equation. An inverse problem is often ill-posed, which means that a small measurement error in data can yield a vigorously perturbed solution. Regularization is a way to make an ill-posed problem well-posed and thus solvable. LÄS MER

 3. 33. Dosering av fällningsmedel i avloppsreningsverk : Utformning och design av en tryckluftsinjicerande doserramp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Jens Forslund; [2018]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; reningsverk; kemisk fällning; fällningskemikalie; tryckluft; doserramp; perforeringar; hålbild; fyllkroppar; tryckförlust; Darcy-Weisbach; optimering; Henriksdal;

  Sammanfattning : En central del i reningsverkens behandling av avloppsvatten är att dosera fällningskemikalier i syfte att reducera halten fosfor samt organiskt material. Under fällningsprocessen är det viktigt att det sker en snabb och fullständig inblandning av fällningsmedlet i avloppsvattnet för att uppnå goda reningsresultat. LÄS MER

 4. 34. Utvärdering av de satellibaserade dimprodukterna Dimma och Nattdimma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Elin Kindlundh; [2018]
  Nyckelord :Satellite products; fog; SEVIRI; Satellitprodukter; dimma; SEVIRI;

  Sammanfattning : Dimma råder då sikten understiger 1 km och kan mätas av både markstationer och satelliter. RGB-produkterna Dimma och Nattdimma från det geostationära satellitinstrumentet SEVIRI bygger på dimmans emissivitetegenskaper vid våglängderna 8.7 μm respektive 3.9 μm jämfört med vid 10. LÄS MER

 5. 35. Design and Evaluation of V/UHF Satellite Communication Antennas for Naval Applications

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Hampus Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Antenna design; Antenna simulations; QHA; Submarine communication; SatCom; MUOS; Legacy; Antenndesign; Antennsimulering; QHA; Ubatskommunikation; Satellitkommunikation; MUOS; Legacy;

  Sammanfattning : In this master thesis, compact antenna design aimed towards naval applicationshave been designed, analyzed and evaluated. There is a recentinterest in the development of compact antennas to be used for smallersubmarine models, and with a smaller hull on a submarine, communicationand antenna systems must be adapted and minimized, which limitsantenna design. LÄS MER