Sökning: "BADA"

Visar resultat 36 - 40 av 324 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 36. Hur tydligt är begreppet tydlig? : En studie om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Oscar Studeny; [2018]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; autism; diagnos; psykologutlåtande; anpassningar; god undervisning; undervisningsstrategier; skola; skolpsykolog;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 37. Mot en transdisciplinär undervisning för yngre barn? : En observationsstudie i en förskola och en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elisabet Martinez Domene; Chera Majid; [2018]
  Nyckelord :bild; matematik; förskola; transdisciplinäritet; undervisning;

  Sammanfattning : Vår studie undersöker hur bild och matematik kombineras i undervisning i en förskola och en förskoleklass. Syftet med vår observationsstudie är att ta reda på hur bild och matematik kombineras i undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och läroplanens mål. LÄS MER

 3. 38. ”Bra jobbat working mama!” : En studie i hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Kaseste; Alice Levén; [2018]
  Nyckelord :Genus; Career; Motherhood; Gender roles; Instagram; Social media; Genus; karriär; föräldraskap; Instagram; Sociala medier; Genus;

  Sammanfattning : Instagram grundades 2010 och är idag ett av de mest populära sociala medierna med över 800 miljoner användare. Instagramanvändare publicerar över 95 miljoner bilder om dagen, alla poster gör intryck och avtryck på användarnas liv då media är en stor del i konstruktionen av verkligheten. LÄS MER

 4. 39. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER

 5. 40. Structure from Motion, a Cheaper Alternative for Three-Dimensional Modeling in Earth Science

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Structure from Motion; photogrammetry; WebODM; “terrestrial laser scanning”; “open software”; Structure-from-Motion; Fotogrammetri; WebODM; LiDAR; markbunden laser-scanning; öppen källkod;

  Sammanfattning : In this report, two methods for three-dimensional modeling are evaluated against each other. The first method is terrestrial laser scanning (LiDAR) that uses a laser beam to record the surrounding environment, and the second one is called Structure from Motion (SfM). LÄS MER