Sökning: "BADA"

Visar resultat 46 - 50 av 381 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 46. Två i ett, nu är ledarskapet komplett : En kvalitativ studie av ledarskapskompetenser i kris och normala förhållanden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Lindberg; Mikael Rimland; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; kompetenser; kris; normala förhållanden;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka en organisations upplevda behov av kompetenser som en ledare, vilken ska hantera både kris och normala förhållanden, bör besitta. Tidigare teorier som behandlar ledarskapskompetenser tenderar att begränsa sig till en av situationerna, medan denna studie istället menar att en integrerad modell bör utvecklas då en ledare troligtvis kommer att agera i båda situationer. LÄS MER

 2. 47. Ferdinand... they should have called you Caliban : En intertextuell karaktärsanalys av huvudpersonerna i John Fowles roman The Collector och William Shakespeares pjäs The Tempest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Holmberg; [2019]
  Nyckelord :John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextuality; Characterization; John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextualitet; Karakterisering;

  Sammanfattning : This essay analyses the two main characters in John Fowles’s novel The Collector and the three characters Miranda, Ferdinand and Caliban in William Shakespeare’s play The Tempest, as well as the intertextual connection between them. The essay is based off the idea of intertextuality, which refers to a connection between texts. LÄS MER

 3. 48. Enkomponentsbehandling bestående av sömnrestriktion-sömnkomprimering jämfört med multikomponent KBT för insomni : En benchmark, non-inferiority studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Rilöv; Frida Brunosson; [2019]
  Nyckelord :CBT; insomnia; Sleep Wake Disorder; Internet; ICBT-i; sleep-restriction; sleep-compression; non-inferiority; benchmark; response; remission; Insomnia Severity Index ISI ; KBT; insomni; sömnstörning; internet; IKBT-i; sömnrestriktion; sömnkomprimering; non-inferiority; benchmark; respons; remission; Insomnia Severity Index ISI ;

  Sammanfattning : Insomni är ett vanligt problem och det finns behov av ökad tillgänglighet till kostnadseffektiva behandlingar. Syftet var att undersöka om en enkomponentsbehandling (EK), bestående av sömnrestriktion/sömnkomprimering, var non-inferior till en multikomponent (MK) KBT- behandling vid insomni och om det fanns en skillnad i symtomreduktion. LÄS MER

 4. 49. En kvalitativ studie om konsumenters syn på utformning av samarbeten mellan influencers och varumärken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Petronella Svenningsson; Clara Sandén; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; samarbeten; konsumenters förtroende; partnerskap; affärsrelationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge företag som vill utvinna maximal effekt av ett samarbete med en influencer, information om hur konsumenten ser på samarbetens utformning. Forskningsfrågor: Vad kännetecknar ett lyckat samarbete mellan en influencer och ett företag enligt konsumenten? Hur tätt bör ett lyckat samarbete vara mellan en influencer och ett företag enligt konsumenten? Teori: Huvudteorin för denna studie är influencer marketing, vilket kompletteras med relevanta teorier om electronic word of mouth, innebörden och betydelsen av goda affärsrelationer och slutligen deras gemensamma samarbeten på Instagram för att attrahera konsumenten. LÄS MER

 5. 50. Coach, chef eller ledare? : Skiljer sig ledarskapet åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jacob Polsten; Jonathan Svärd; Jonas Ekelund Lukk; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; näringsliv; idrott; the full range of leadership; the self determination theory;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats har varit att öka vår förståelse för om, och i så fall hur, ledarskap skiljer sig åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv med fokus på ledare och spelare/medarbetare. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer, där både ledare och spelare/medarbetare från båda organisationer intervjuats. LÄS MER