Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 11 - 15 av 543 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 11. Barnkonventionen : Förskollärares arbete och metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Zacryander; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; diskriminering; förskola; yttrandefrihet; delaktighet och informationskrav;

  Sammanfattning : Sedan 1 Januari 2020 har FN:s Barnkonvention gått från en rekommendation till en Svensk lag som alla förskolor ska sträva efter att arbeta med. I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s.5) framhävs att Barnkonventionen ska implementeras i förskolans verksamhet och eftersträvas. Quennerstedt, Thelander och Hägglund (2020, s. LÄS MER

 2. 12. Är förskolan en arena som lyfter barns olika modersmål? : En kvalitativ studie kring förskollärares utsagor om arbetet med barns modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Valentina Ramadani; Lina Teow; [2021]
  Nyckelord :Barns modersmål; förskollärares kunskap; inställning; möjligheter; hinder; fenomenologisk hermeneutik; livsvärld; upplevelse; tolkning; förförståelse; förståelse och den hermeneutiska cirkeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att lyfta fram och tolka förskollärares livsberättelser kring deras upplevelser av arbetet med barns modersmål. Detta för att tidigare forskning och beprövade erfarenheter har visat att förskollärare uttrycker en osäkerhet kring barns olika modersmål i verksamheten, då de hellre väljer att lyfta fram det gemensamma i verksamheten än barns enskilda olikheter. LÄS MER

 3. 13. Barnlitteraturens värld : En studie om högläsningens påverkan på barns språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Ljunggren; Emelie Mathla; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; boksamtal; högläsning; litteracitet; hjälpmedel; språkutveckling; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how preschools promote the language development of children by using reading aloud of children's literature and also by finding out which aids are being used when reading aloud. This study is about the preschool's work with reading aloud of children's literature for a language development purpose. LÄS MER

 4. 14. Spelar högläsning och biblioteksbesök någon roll? : En litteraturstudie om hemmets betydelse för barns läsutveckling i skolans årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Helena Sundbring; Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :läsutveckling; högläsning; hemmet; vårdnadshavare; skolan; samarbete; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks huruvida hemmet har en påverkan på läsutvecklingen och vikten av hemmets och skolans samarbete för elevernas läsutveckling kommer även att belysas. Litteraturstudiens syfte är att granska huruvida elevernas läsutveckling påverkas beroende av om de får stöd hemifrån. LÄS MER

 5. 15. Barns aktiva deltagande under måltidssituationen : En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar möjligheter för barn att bli aktiva deltagare under måltidssituationer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Moa Nilsson; Sanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :The meal situation; preschool teacher; educator; control; children; participation; active participants; sociocultural perspective; children s perspective; children s perspective; strong teacher control and weak teacher control.; Måltidssituationen; förskollärare; pedagog; styrning; barn; delaktighet; aktiva deltagare; sociokulturellt perspektiv; barnperspektiv; barns perspektiv; stark lärarkontroll och svag lärarkontroll.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärares val av styrning och barns delaktighet kommer till uttryck i förskollärares beskrivningar av måltidssituationen i förskolan. Studien ska bidra med att ge förskollärare en medvetenhet om måltiden och konsekvenserna av deras styrning, detta för att utveckla en så god måltidssituation som möjligt för barnen, där barnen ges möjligheter att påverka. LÄS MER