Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 16 - 20 av 543 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 16. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 2. 17. Estetiska lärprocesser i förskolan : Undervisningen om, i, med och genom de estetiska ämnena

  M1-uppsats,

  Författare :Sofie Myrman; Emma Holmeberg; [2021]
  Nyckelord :Estetik; Estetiska lärprocesser; Lärandeobjekt; Proximala utvecklingszonen; Undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med de estetiska ämnena bild, musik, dans och drama. Vi ville även ta reda på deras uppfattningar av arbetet och om deras erfarenheter hade någon påverkan på arbetssättet. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som skickades ut till respondenterna via mail. LÄS MER

 3. 18. Barns grundläggande behov har fått konkurrens : En litteraturstudie om hur barns hälsa påverkas av skärmtid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zara Fagerlund; [2021]
  Nyckelord :child health care; children; interaction; parents; screen time; barn; barnhälsovård; föräldrar; interaktion; skärmtid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då ett barn får uppleva uppmuntran, bekräftelse, positiva och kärleksfulla känslor från sina föräldrar lägger det grunden för utveckling av en god interaktion mellan barn och förälder. Barns skärmanvändning har under de senaste åren ökat och tiden för familjens interaktioner får ge vika. LÄS MER

 4. 19. Lekens betydelse för barns sociala samspel i förskolans verksamhet : Ur pedagogers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Boussard; Jasmine Yung; [2021]
  Nyckelord :förskola; barns sociala samspel; social utveckling; lekens betydelse; pedagogers perspektiv; upplevelser; uppfattningar;

  Sammanfattning : Leken är central i barns vardag på förskolan. Läroplanen för förskolan framhäver lekens betydelse för barns utveckling och lärande, eftersom den har ett helt avsnitt om lek i dess värdegrund (Läroplanen 2018 Lpfö 18). LÄS MER

 5. 20. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER