Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 6 - 10 av 260 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 6. Förskolans digitala vardag : Digitaliseringen, leken och lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Henrik Taavo; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; digitalization; digital competence; play; Digitala verktyg; digitalisering; digital kompetens; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på barn och teknik redogöra för och diskutera kring digitala verktygens användning i förskolan samt digitala verktygen och digitaliseringens påverkan på förskollärares förhållningssätt till lek och lärande. Detta gjordes utifrån både kvalitativa intervjuer med två förskollärare över Zoom och Microsoft Teams samt enkäter över e-mail med tre förskollärare där datan analyserades, tematiserades ochpresenterades utifrån den tematiska analysmodellen. LÄS MER

 2. 7. Fatigues påverkan på barn vid behandling av leukemi under vårdtiden och förändringar av fatigue över tid : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fathema Aref; Marina Fryxell; [2021]
  Nyckelord :children; impact; leukemia; fatigue; barn; påverkan; leukemi; fatigue;

  Sammanfattning : Background: Leukemia is the most common form of cancer in children, with eight out of ten children surviving the disease. Children who develop leukemia are usually between two and six years old. Fatigue is one of the most common side effects in children undergoing treatment for leukemia. LÄS MER

 3. 8. Den historiska utvecklingen av internationell adoption på Sri Lanka - I linje med barnets bästa?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Sandström; [2021]
  Nyckelord :internationell adoption; barnhandel; principen om barnets bästa; Sri Lanka; Barnkonventionen; Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption; Law and Political Science; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. LÄS MER

 4. 9. Lekens betydelse för barns sociala samspel i förskolans verksamhet : Ur pedagogers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Boussard; Jasmine Yung; [2021]
  Nyckelord :förskola; barns sociala samspel; social utveckling; lekens betydelse; pedagogers perspektiv; upplevelser; uppfattningar;

  Sammanfattning : Leken är central i barns vardag på förskolan. Läroplanen för förskolan framhäver lekens betydelse för barns utveckling och lärande, eftersom den har ett helt avsnitt om lek i dess värdegrund (Läroplanen 2018 Lpfö 18). LÄS MER

 5. 10. Barnkonventionen : Förskollärares arbete och metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Zacryander; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; diskriminering; förskola; yttrandefrihet; delaktighet och informationskrav;

  Sammanfattning : Sedan 1 Januari 2020 har FN:s Barnkonvention gått från en rekommendation till en Svensk lag som alla förskolor ska sträva efter att arbeta med. I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s.5) framhävs att Barnkonventionen ska implementeras i förskolans verksamhet och eftersträvas. Quennerstedt, Thelander och Hägglund (2020, s. LÄS MER