Sökning: "BAS-MQE"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet BAS-MQE.

  1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Kasper Johansson; Anna Lind; [2021]
    Nyckelord :Basic body awareness; BAS-MQE; Physiotherapy; Qualitative interview study;

    Sammanfattning : Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används. LÄS MER