Sökning: "BBIC"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet BBIC.

 1. 1. Barnets bästa Tolkning och tillämpning i två stadsdelsförvaltningar i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Wasan Hussien; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; tolkning; tillämpning; barnets behov; barnets vilja; barnets intresse; BBIC.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. PROFESSIONALISMENS UTTRYCK OCH STYRNINGENS PÅVERKAN - En studie om hur socialsekreterares arbete påverkas av dokumentationssystemet BBIC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jacob Österlund; [2018-07-03]
  Nyckelord :professionalism; socialsekreterare; dokumentation; BBIC; skön;

  Sammanfattning : Reformer i New Public Management-anda har sedan 1990-talet inneburit ökad styrning avprofessioner och ett konkret uttryck för denna utveckling är dokumentationssystemet BBIC som densvenska socialtjänstens använder. Mycket av kritiken mot den ökade styrningen handlar om dessnegativa inverkan på tjänstepersoner och det handlingsutrymme som behövs för professionellt arbete. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet, ett ouppnåeligt krav? : En studie kring socialsekreterares uppfattning om barns delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emma Johansson; Emma Norberg; [2018]
  Nyckelord :Children; Social Workers; Participation; Impact; Challenges; BBIC; Barn; Socialsekreterare; Delaktighet; Inflytande; Utmaningar; BBIC;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur socialsekreterare definierar barns delaktighet och hur eventuella utmaningar påverkar socialsekreterares arbete med att göra barnen delaktiga. För att besvara vårt syfte intervjuade vi åtta socialsekreterare inom två kommuner i Mellansverige för att ta del av deras uppfattning kring barns delaktighet, vilka eventuella utmaningar de möter samt hur socialsekreterare gör barnet delaktig i praktiken. LÄS MER

 4. 4. SOCIALSEKRETERARENS ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ola Jangbecker; Tilde Edqvist; [2018]
  Nyckelord :alienation; förfrämligande; klient; socialsekreterare; socialt arbete; BBIC; estrangement; social work; social workers;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras och analyseras begreppet alienation i relation till socialsekreterare, med BBIC som exempel på en modell för det sociala arbetet som skulle kunna leda till alienation. Uppsatsen har delats in i delområden som är relaterade till ämnet, vilka i analysen kommer presenteras och diskuteras. LÄS MER

 5. 5. För vems bästa slåss vi?-    EN KVALITATIV STUDIE OM SOCIALSEKRETERARES UPPLEVELSER AV BARNETS BÄSTA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Rebecca Ekström; Katarina Jänis; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Socialtjänst; Socialsekreterare; Brott mot barn; Våldsärenden.;

  Sammanfattning : Ifrågavarande studie ämnar undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av principen om barnets bästa. Undersökningen är av relevans för socialt arbete då ytterligare forskning om barnets bästa efterfrågas, samt att problemområdet skapar diskussion kring huruvida det svenska skyddsnätet överensstämmer med lagstadgade skyldigheter och barn- och ungdomsvårdens syfte. LÄS MER