Sökning: "BBIC"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet BBIC.

 1. 1. Säkerheten i osäkerheten Nyutexaminerade socialsekreterares upplevelser av socialsekreteraryrket i allmänhet och bedömning av föräldraförmåga i synnerhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Vahlberg; Fanny Lehmann; [2020-01-16]
  Nyckelord :Barnavårdsutredningar; Föräldraförmåga; Nyutexaminerade socialsekreterare; BBIC;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socialsekreterare och socionomstudenter som arbetar inom Barn och unga upplever socialsekreteraryrket och hur det är att göra bedömningar i barnavårdsutredningar. Studien utforskar specifikt hur socialsekreterarna upplever att bedöma föräldraförmåga, men belyser även socialsekreterarnas syn på sin yrkesroll, sina organisatoriska förutsättningar samt den evidensbaserade arbetsmodellen BBIC. LÄS MER

 2. 2. DIG-Barn, Digitalt verktyg flr planering inför barnutredningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philip Rautell Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :DIG-Barn; Digitalt verktyg för barnutredningar; barnutredningar;

  Sammanfattning : Socialtjänsten använder idag ”Barns Behov i Centrum” (BBiC) som metod för att inkludera barn inför utredningar. Eftersom barn inte har ett naturligt sätt att uttrycka känslor i skalor eller enkelt uttrycker med ord vad de tycker/känner har detta inte varit en tillförlitlig metod. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. -För barnets bästa : En kvalitativ studie av professionellas syn på riktlinjer och hantering av den emotionella balansen i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; guidelines; collaboration; emotional balance; Barnmisshandel; riktlinjer; samverkan; emotionell balans;

  Sammanfattning : Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats vars syfte var att öka förståelsen hur socialsekreterare och förskollärare förhåller sig till riktlinjerna i sitt handlande. Vidare ville vi se hur de hanterar den emotionella balansen i sin professionella roll. LÄS MER

 5. 5. Mellan ideal och praktik - En kvalitativ studie om barns rätt till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikaela Rosander; Melinda Rosander; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Convention on the Rights of the Child CRC ; implementation; social services; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children’s participation is an important part of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Barns behov i centrum (BBIC), but there is not much research on how social workers involve children in childcare investigations and what challenges they experience. This study examines this, as well as how the social workers believe that children’s participation will be affected by the CRC becoming Swedish law on January 1, 2020. LÄS MER