Sökning: "BCH-koder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet BCH-koder.

 1. 1. Machine Intelligence in Decoding of Forward Error Correction Codes

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Navneet Agrawal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A deep learning algorithm for improving the performance of the Sum-ProductAlgorithm (SPA) based decoders is investigated. The proposed Neural NetworkDecoders (NND) [22] generalizes the SPA by assigning weights to the edges ofthe Tanner graph. We elucidate the peculiar design, training, and working of theNND. LÄS MER

 2. 2. Reed-Solomon-koder i ett McElieceskryptosystem : En kodteoretisk genomgång

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Magnus Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Coding theory; Cyclic codes; BCH codes; Reed-Solomon codes; McEliece s cryptography system; Cryptography; Code breaking; Complexity theory; Kodningsteori; Kodteori; Cykliska koder; BCH-koder; Reed-Solomon-koder; McElieces kryptosystem; Kryptering; Kodforcering; Komplexitetsteori;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett examensarbete i matematik på kandidatnivå vid Växjö universitet. Det är en studie av kodningsteori i allmänhet med fokusering på cykliska koder och Reed-Solomon-koder i synnerhet. Reed-Solomon-koderna används för att skapa McElieces kryptosystem. LÄS MER

 3. 3. Reed-Muller kod av första ordningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

  Författare :Stefan Hedberg; [2006]
  Nyckelord :matematik; abstrakt algebra; kodningsteori; felkorrigering; boolesk algebra; booleska funktioner; booleska polynom; reed-muller kod; linjära koder;

  Sammanfattning : En säker informationskanal med hög överföringskvalitet krävs i dessa dagar när informationsöverföringen ökar för varje år som går. Det finns olika sätt att skapa detta. LÄS MER