Sökning: "BETONG utsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden BETONG utsläpp.

 1. 1. Mot ett cirkulärt och resurseffektivt byggande : En analys av möjligheter och hinder för ett ökat återbruk av bygg- och rivningsmaterial på lokal nivå

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Fröberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För närvarande konsumerar städer 60–80% av de naturliga resurserna globalt. De producerar 50% av det globala avfallet och över 70% av växthusgasutsläppen. År 2050 uppskattas att den ökande urbaniseringen lett till att närmare 70% av världens befolkning bor i städer. LÄS MER

 2. 2. Industriellt byggande i trä : En inblick i användandet av trä vid uppförandet avflerbostadshus utifrån ett resursperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ida Alsmarker; Daniela Eichler; [2023]
  Nyckelord :Industrial construction; prefabrication; modular construction; apartment buildings; timber; wood; material properties; Industriellt byggande; klimatpåverkan; materialegenskaper; trä; industri; prefabricering; flerbostadshus;

  Sammanfattning : I denna rapport belyses utmaningar som byggbranschen står inför. Rapporten fokuserar på byggmaterialet trä som eventuell lösning till problematiken kring den miljöpåverkan som branschen ger upphov till samt materialets lämplighet i en industriell process. LÄS MER

 3. 3. Återbruk av betongpelare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Palmqvist; [2023]
  Nyckelord :Återbruk; Betongkonstruktioner;

  Sammanfattning : Sverige har tillsammans med samtliga medlemsstater i FN ingått i vad som benämns Agenda 2030. Målet med Agenda 2030 är att leda världen mot en mer rättvis och hållbar framtid genom 17 globala delmål. Ett av dessa delmål beaktar klimatförändringar och de åtgärder som krävs för att minska dess utveckling. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan betong- och tegeltakpannor – En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Myant Naing Maya Myint; Nicki Karimian; [2023]
  Nyckelord :Clay roof tiles; Concrete roof tiles; Carbon dioxide emissions; Material selection; cost accounting; Tegeltakpannor; Betongtakpannor; Kostnadsberäkning; Koldioxidutsläpp; Materialval;

  Sammanfattning : Syfte: Gävle kommun har som mål att kraftigt minska sitt verksamhetsutsläpp av koldioxid fram till år 2050. Därför satsar kommunen på att använda sig av så miljövänliga material som möjligt med låga koldioxidutsläpp. Ett av de områden där kommunen fokuserar på är val av material till byggnaderna. LÄS MER

 5. 5. EKONOMISK KALKYL OCH LIVSCYKELANALYS PÅ BÄRANDE STOMME I PLATSGJUTEN OCH PREFABRICERAD BETONG

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Klimatpåverkan är något de flesta människor känner till. Byggbranschen står för en stor del av världens totala utsläpp och i Sverige en femtedel av de totala utsläppen. Nya energi- och miljökrav upprättas och skärps succesivt vilket ställer högre krav på byggandet. LÄS MER