Sökning: "BFL"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet BFL.

 1. 1. BFL - Ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt? : En studie av effekterna av ett uppifrån kommande utvecklingsinitiativ.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hannah Tengelin; [2019]
  Nyckelord :Assessment for learning; formative assessment; teacher learning communities; school improvement; collaborative learning.; Bedömning för lärande; formativ bedömning; kollegialt lärande; skolutveckling; TLC-grupper.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa huruvida bedömning för lärande (BFL) har institutionaliserats bland lärarna på Lindängsgymnasiet efter ett genomfört skolutvecklingsprojekt. Den har också som mål att, med utgångspunkt i en teori om framgångsrik skolutveckling som utvecklats av Ulf Blossing, ta reda på vilka faktorer under initierings- och implementeringsfasen som kan ha varit avgörande för huruvida projektet nådde institutionaliseringsfasen eller inte. LÄS MER

 2. 2. Åter till eleven - Hur återkoppling uttrycks och upplevs i en pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Andersson; My Vallentin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; BFL; kamratrespons; stöttning och återkoppling;

  Sammanfattning : Bedömning av elevers kunskaper och färdigheter har under decennierna har gått från att vara en bedömning av lärande, till en bedömning för lärande. Skolverket (2016) menar att Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till elevers lärande. LÄS MER

 3. 3. Digital portfolio i bildämnet : Synliggörande och delaktighet i lärandeprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Leena Joandi; [2017]
  Nyckelord :Digital portfolio; design for learning; multimodality; art education; learning process; assessment process; formative assessment; Digital portfolio; portfolio; multimodalitet; bilddidaktik; bildpedagogik; portföljarbete; mediering; synliggöra lärande; synliggöra bedömning; zpt; bfl; designteoretiskt perspektiv; lärprocesser; bedömningsprocess; formativ bedömning; dialog; asynkrotiska samtal;

  Sammanfattning : I studien undersöks användningen av digital portfolio i bildämnet och hur den digitala portfolion ingår i att synliggöra lärandeprocessen, samt hur den kan skapa en pågående dialog mellan elev och lärare. Vidare undersöks den digitala portfolions roll i elevers delaktighet i bedömningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Matematiklärares arbete med bedömning för lärande på gymnasiet : - En hermeneutisk studie om matematiklärares arbetssätt med de fem nyckelstrategierna på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Gilerman; [2017]
  Nyckelord :Bedömning för lärande; BFL; formativ bedömning; formative assessment; assessment for;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare på gymnasiet arbetar med bedömning för lärande (BFL). Bedömning för lärande, som oftast också kallas formativ bedömning, handlar om att lärare på olika sätt använder sig av bedömningsprocesser i syfte att främja elevers lärandeutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frida Olofsson; Lovisa Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :bostadsförsörjning; bostadsförsörjningsansvar; BFL; bostadsbrist; #varskaallabo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. LÄS MER