Sökning: "BFN god redovisningssed"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden BFN god redovisningssed.

 1. 1. En jämförelse mellan regelverken K2 och K3 : Vilka orsaker ligger till grund för valet av regelverk hos företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Angelica Todoran; Maria Saleh Malm; [2019]
  Nyckelord :K2; K3; K-regulation; The Swedish Accounting Standards Board; Anglo-saxon tradition; Continental tradition; true and fair view; stakeholder theory; reliability and relevance; K2; K3; K-regelverk; Bokföringsnämnden; anglosaxisk tradition; kontinental tradition; rättvisande bild; intressentmodellen; tillförlitlighet och relevans;

  Sammanfattning : Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att följa. LÄS MER

 2. 2. Cherry-picking vid upprättande av kontrollbalansräkning : – en (o)möjlighet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Andersson; Kerstin Björkengren; [2015]
  Nyckelord :Generally accepted accounting principles; cherry-picking; balance sheet for liquidaion purposes; RedR 2; K2; K3; compulsory liquidation.; God redovisningssed; kontrollbalansräkning; RedR 2; K2; K3; tvångslikvidation; fortlevnadsprincipen; cherry-picking.;

  Sammanfattning : I aktiebolagslagen finns ett antal skyddsregler för att säkerställa att ett bolags bundna eget kapital stannar kvar i bolaget. Enligt reglerna om tvångslikvidation är styrelse och aktieägare skyldiga att genast upprätta en kontrollbalansräkning vid misstanke om att aktiekapitalet håller på att förbrukas. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om K-regelverket : En studie om kunskap om god redovisningssed i form av K2- och K3-regelverken hos mindre privata aktiebolag våren 2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Johansson; Leif Malmborg; [2015]
  Nyckelord :God Redovisningssed; GRS; rättvisande bild; redovisnings¬regler; K-regel¬verken; K2; K3; kontroll¬balansräkning; KBR; årsredovis-nings¬lagen; bok¬föringslagen; aktie¬bolagslagen; Bokförings¬nämn-den; BFN; intressentteorin; medelvärde; slump¬mäs¬sigt urval; san-no¬lik¬hetsur¬val; bekväm¬lighetsurval; icke san¬nolikhetsurval;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to K-acquis (K-Regelverket) and in particular, the two categories K2 and K3, which are accounting regulations targeted towards small and medium sized privately held companies. K-regelverket was introduced 2004 by the government authority responsible for the development of generally accepted accounting principles, Bokföringsnämnden, BFN and comprises a framework of rules and directives aimed at simplifying accounting and year end accounting. LÄS MER

 4. 4. Progressiva avskrivningar - Lurendrejeri eller en sanningsenlighet? : Några aktörers uppfattningar om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tove Andersson; Alexandra Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :God redovisningssed; K2; Avskrivning; Progressiv avskrivningsmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: En uppmärksammad debatt om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar ligger som grund för denna studie. I samband med den tvingande övergången för Sveriges företag att tillämpa K-regelverken i redovisningen, uppstod oklarheter kring rätten att tillämpa avskrivningsmetoden. LÄS MER

 5. 5. Skattemässiga skillnader mellan regelverken K1, K2 och K3

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emelie Timmerfors; [2014]
  Nyckelord :skatt; K-projekt; beskattningsprinciper; redovisningsprinciper; god redovisningssed;

  Sammanfattning : År 2004 påbörjade Bokföringsnämnden ett projekt kallat K-projektet. Projektet innebär att företag delas in i fyra olika kategorier K1,K2, K3 och K4 där var kategori har sina specifika redovisningsregler. Regelverken skall också enligt BFN tillämpas i sin helhet utan avvikelser. LÄS MER