Sökning: "BFNAR"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet BFNAR.

 1. 1. Makten över normerna: En studie om intressentgruppers inflytande över normsättningsprocessen av K2-regelverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Martinsson; Anton Åstrand; [2019-07-29]
  Nyckelord :Maktfördelning; Inflytande; Normsättningsprocess; Normgivning; BFNAR; K2-regelverket; legitimitet; legitimitetsteori; remisser; remissvar; synpunkter; upprättare; revisorer; akademiker; myndigheter; bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av K3 : En studie ur företagens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sofie Palosaari; Michael Nokelainen; [2017]
  Nyckelord :K3; BFNAR 2012:1; Komponentavskrivning; Leasing; Upplysningskrav; IFRS-SME;

  Sammanfattning : Regelverket K3 har implementerats och inneburit förändringar för företagen. Regelverket ska tillämpas av företag som anses stora men inte är börsnoterade. Studier har gjorts kring detta i revisorers och bankers perspektiv, men företagens syn i frågan verkar saknas. LÄS MER

 3. 3. Komponentavskrivningar : Problematiken för fastighetsbolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Henrik Norfeldt; Jennifer Carlsson; [2014]
  Nyckelord :K3; fastighetsbolag; institutionell teori; IFRS for SMEs; principbaserade regler; K3; component depreciation; real estate companies; institutional theory; IFRS for SMEs; principle-based rules; komponentavskrivningar;

  Sammanfattning : Redovisning är ett ämne under konstant förändring. Som en följd av utvecklingen av internationella redovisningsregler beslutade BFN att det behövdes förändring på det svenska redovisningsområdet. LÄS MER

 4. 4. Harmoniserad intäktsredovisning för detaljhandeln -En studie av fem handelshus: ICA, COOP, Axfood, Tesco och Siba

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Giorgina Holm Pileborg; Joel Erixon; [2013-08-20]
  Nyckelord :Intäkter; IAS 18; Harmonisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De två globala normsättarna IFRS och FASB arbetar hårt för att ta fram en förstaglobal standard om intäktsredovisning. Eftersom IFRS är principbaserad och enprincipbaserad redovisning lättare kan öka jämförbarheten är det IFRS som har fått ett störregenomslag på den internationella redovisningen. LÄS MER

 5. 5. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER