Sökning: "BMI160"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet BMI160.

  1. 1. Comparison of Consumer-Grade MEMS IMUs in UBI Context

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Tolga Varol; [2019]
    Nyckelord :IMU; UBI; IMU array; multi-IMU; BMI160;

    Sammanfattning : Road traffic has many negative socioeconomic impacts on society. A key problem is the risk of deadly accidents. The risk, to a high extend is reduced in developed societies. However, the accidents are still ubiquitous. LÄS MER