Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 1 - 5 av 836 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 1. Hemlöshetsbekämpning i Förändring : En kvalitativ studie om professionens syn på Bostad först och Bostadstrappan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Michael Risfjell; [2024]
  Nyckelord :Hemlöshet; bostadslöshet; bostad först; bostadstrappan; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka metoden Bostad först ur professionens perspektiv för att bedöma dess effektivitet i att bekämpa hemlöshet i Sverige jämfört med den tidigare metoden Bostadstrappan. Genom att använda en kvalitativ metod, baserad på semistrukturerade intervjuer och en induktiv ansats, har studien undersökt implementeringen av Bostad först i svensk kontext. LÄS MER

 2. 2. Arbetet med hemlösa : En kvalitativ intervjustudie kring betydelsen av ideella och kommunala verksamheters kontakt till hemlösa individer samt samverkan sinsemellan dessa verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vera Hulterström; Ida Granberg; [2024]
  Nyckelord :Cooperation; Homeless; Homelessness; Housing first; Power; Stigma.; Bostad först; Hemlös; Hemlöshet; Makt; Samverkan; Stigma.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialarbetare från kommunala och ideella verksamheter upplever arbetet med hemlösa och hur deras arbete kan påverka de hemlösas möjligheter till stöd och eget boende. För att undersöka och svara på syftet etablerades två frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Den flexibla arbetsplatsen : Om när gränsöverskridande hemarbete medför uppkomsten av ett fast driftställe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linn Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :fast driftställe; hemarbete; OECD modellavtal;

  Sammanfattning : Fast driftställe är ett skatterättsligt begrepp som har en avgörande funktion vid bedömningenom ett utländskt företags inkomst får beskattas i en annan stat. Begreppet definieras i deskatteavtal Sverige ingår med andra stater och i intern rätt i 2 kap. 29 § inkomstskattelag (1999:1229). LÄS MER

 4. 4. När blir liten tillräckligt stor? - En studie av bostadsfastigheter i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nelly Persson; Linnea Fredriksson; [2024]
  Nyckelord :Bostadsfastighet; fastighetsstorlek; fastighetsbildningslagen; lämplighetskrav; bygglov; fastighetstaxering; tomt; planbestämmelser; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A property’s suitability is a central part of the Swedish Property Formation Act. It states that any creation or reformation of property must be suitable in regards to range, situation and other circumstances. LÄS MER

 5. 5. Trygga Komarken? En studie av sambandet mellan utomhusmiljöns utformning och invånarnas upplevda trygghet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hugo Egnell; Fredrik Aronsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :”Stadsplanering”; ”fysisk planering”; ”upplevd trygghet”; ”utomhusmiljö”; ”Komarken”; ”modernistisk planering”; ”miljonprogrammet”; “Urban planning”; “physical planning”; “perceived safety”; “outdoor environment”; “Komarken”; “modernist planning”; “the million programme”;

  Sammanfattning : Trygga boendemiljöer är en hörnsten i socialt hållbara samhällen och enligt de globala målen i Agenda 2030 att betrakta som en mänsklig rättighet. Tidigare forskning, som primärt haft ett fokus på socioekonomiskt utsatta områden företrädesvis i storstadsområden, har påvisat ett samband mellan den fysiska utformningen av bostadsområden och invånarnas upplevda trygghet. LÄS MER