Sökning: "BPSD"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet BPSD.

 1. 1. Betydelsen av musik och massage för äldre med demenssjukdom – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Biresev; Mikaela Jirborg; [2020]
  Nyckelord :agitation; anxiety; dementia; literature review; massage; music; agitation; demens; litteraturöversikt; massage; musik; oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag omkring 130 000 till 150 000 människor med en demenssjukdom och 20 000 till 25 000 insjuknar årligen. Beteendemässiga- och/eller psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) inkluderar bland annat depression, oro/ångest, agitation, aggression samt sömnsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med omvårdnadsåtgärder vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom på särskilt boende : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michelle Stonham; Saga Wahlström; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; nursing measures; person-centered care; qualitative content analysis; demens; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en ökande folksjukdom, att drabbas av demens ger i nio av tio fall beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demens i första hand lindras med omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av stöd i arbetet med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens på särskilt boende : Registered nurses experiences of support in the work with behavioral and psychological symptoms of dementia in nursing homes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Fagerberg; Erika Grundberg; [2020]
  Nyckelord :: BPSD; multiprofessionellt team; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; stöd; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 % av alla personer med demenssjukdom bor på särskilt boende. De flesta av dem drabbas någon gång av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). I äldreomsorgen är det sjuksköterskan som har det kliniska omvårdnadsansvaret. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad omvårdnad vid demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
  Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER

 5. 5. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :BPSD registry; BPSD; dementia; dementia care; EBD; outdoor environment; QET;

  Sammanfattning : Aging populations and a subsequent increasing number of people suffering from dementia are worldwide growing issues. Only in Sweden, 150000 people are diag-nosed with dementia and within 30 years that number are expected to be doubled. LÄS MER