Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. Anonymiserad rekrytering : Rätt väg att gå, eller ett spel för galleriet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Jakob Ebefors; Adam Ekenberg Toft; [2023]
  Nyckelord :: Anonym rekrytering; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetens; CV; personligt brev; Mångfald; Magkänsla; Intressenter; Diskriminering; Bias;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to chart practitioners' views of an anonymous recruitment.    Method: To study our chosen phenomenon of anonymous recruitment, a case study has been employed to focus on a specific phenomenon, which we have approached through unstructured interviews. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om HR-konsulters upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Liridona Murati; Lena Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Kompetensbaserad rekrytering; kompetens; rekrytering; offentlig sektor; recruitment; competence; public sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fyra HR-konsulters erfa-renheter och upplevelser av att arbeta med kompetensbase-rad rekrytering i Malmö stad, vilket utförts genom en kvali-tativ studie i form av fyra enskilda semistrukturerade inter-vjuer. Dessa fyra intervjupersoner har utifrån erfarenheter och upplevelser definierat begreppet kompetensbaserad re-krytering, beskrivit upplevelsen av införandet, samt att ar-beta med kompetensbaserad rekrytering. LÄS MER

 3. 3. Realpresens och koncelebration : – debatten som uppstod efter biskopsbrevet Fira nattvard: brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Olov Hansson; [2023]
  Nyckelord :Eucharist; Church of Sweden; real presence; concelebration; bishop;

  Sammanfattning : This study analyses the debate that took place after a letter about the eucharist, Fira Nattvard: brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, was published by the bishops of the Church of Sweden, 2020. The aim is to map the discussion with a focus on two main themes while examining a number of articles published in Swedish magazines. LÄS MER

 4. 4. QAnon: Anonym Ethoskonstruktion : En ethosanalys av konspirationsteoretisk retorik med anonym avsändare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :David Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Retorik; QAnon; Ethos; Ethoskonstruktion; Paranoid Style; Konspirationsteorier; Konspirationer; Konspirationsteori; Närläsning; Anonymitet; Anonym Ethoskonstruktion; Alternativa Teorier; 4chan; 8chan; Ethosanalys; McCroskey; Hofstadter; Warnick;

  Sammanfattning : Fenomenet konspirationsteorier har funnits i tusentals år. Under antiken finns historier om människor som antingen inte hört om eller inte tror på att kejsar Nero är död utan istället blir förledda av bedragare som säger att de själva är Nero, den rättmätige kejsaren. LÄS MER

 5. 5. ”[W]i alle saman her jnne syster oc brödher” – om Vadstenasvenskan kring år 1500 : En språklig studie av SDHK nr 33977 och Jungfru Marie Örtagård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Astrid Berntsson Ingelstam; [2023]
  Nyckelord :paleografi; språkhistoria; Vadstena kloster; yngre fornsvenska; äldre nysvenska;

  Sammanfattning : Många medeltidsbrev finns bevarade och vittnar om svenskans historiska utvecklingsstadier. I denna uppsats ges en transkribering och översättning ut av ett brev från Vadstena ca år 1500, en historisk brytpunkt mellan forn- och nysvenska. LÄS MER