Sökning: "BSM2"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet BSM2.

 1. 1. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 2. 2. Modelling Chemically Enhanced Primary Settlers Treating Wastewater using Particle Settling Velocity Distribution : Modellering av kemfällning i försedimentering för avloppsvatten, genom att använda distribuering av sedimentationshastigheter för suspenderadepartiklar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Emma Lundin; [2014]
  Nyckelord :Modelling; Primary clarifier; Chemically enhanced clarification; Settling velocity; MATLAB Simulink; Total suspended solids; Wastewater; Resource recovery;

  Sammanfattning : The urban sprawl creates a gap between producers and consumers and the a sustainable circuitof nutrients and energy is difficult to maintain. Many times the waste that is created in urbanareas is not reused and the circuit is lost. LÄS MER

 3. 3. Extension of the Benchmark Simulation Model no. 2 with a model for chemical precipitation of phosphorus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Reglerteknik

  Författare :Sofie Bydell; [2013]
  Nyckelord :BSM2; phosphate; phosphorus; chemical precipitation; wastewater treatment; BSM2; fosfat; fosfor; kemisk fällning; reningsverk;

  Sammanfattning : At present, there are more than 2000 wastewater treatments plants (WWTPs) in Sweden. Emissions of nitrogen and phosphorus from these, do contribute to the eutrophication of the Baltic Sea and watercourses on a daily basis. To reduce emissions of phosphorus, the Swedish approach has for the last 50 years been to use chemical precipitation. LÄS MER

 4. 4. Modellering av koldioxidavtrycket för Käppalaverket med framtida processlösning för skärpta reningskrav : Modeling the carbon footprint of Käppala WWTP due to more stringent discharge limits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stefan Erikstam; [2013]
  Nyckelord :lustgas carbon footprint koldioxidavtryck reningsverk BSM2 växthusgas metangas;

  Sammanfattning : I och med Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan (BSAP) och de miljökvalitetsnormer (MKN) som beskrivs i ramdirektivet för vatten kommer Käppalaverket sannolikt ställas inför strängare kväve- och fosforreningskrav. Käppala kan då bli tvungna att införa en ny processlösning t.ex. efterdenitrifikation och förfällning. LÄS MER

 5. 5. Rejektvattenbehandlingens inverkan på kvävereduktionen vid Arboga reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sophie Bergkvist; [2012]
  Nyckelord :Reject water; reject water treatment; active sludge process; nitrification; denitrification; BSM2; Rejektvatten; rejektvattenbehandling; aktivslamprocess; nitrifikation; denitrifikation; BSM2;

  Sammanfattning : Under 90-talet uppdagades övergödningsproblematiken i Östersjön, varför omgivande länder enades gällande åtgärder för att minska problemen. De svenska reningsverk som genom sina utsläpp av kväve och fosfor påverkade Östersjön tvingades då införa gränsvärden för kväve- och fosforutsläppen. LÄS MER