Sökning: "BUP"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet BUP.

 1. 1. ”Jag tänker att vi alltid utgår ifrån barnet” -Tre professioners syn på samverkan kring barn och unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strid; Daniel Jonsson; [2020-06-17]
  Nyckelord :samverkan; collaboration; social service; children s voice;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som professionella såg när det kom till att få en fungerande samverkan kring barn och unga som har stödjande insatser inom socialtjänst, BUP och skola. Dessutom avsåg vi att undersöka om och i så fall hur professionella menade att barnets röst kommer fram som en del i samverkansarbetet. LÄS MER

 2. 2. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 3. 3. Att synas men inte finnas : En kvalitativ intervjustudie om psykologers upplevelser av trauma & ADHD

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Madsen; Jonas Tetzlaff; [2020]
  Nyckelord :Trauma; PTSD; ADHD; symtom overlap; qualitative method; thematic analysis; Trauma; PTSD; ADHD; symtomöverlapp; kvalitativ metod; tematisk analys;

  Sammanfattning : Författarna till uppsatsen hade i sin kliniska erfarenhet liknande upplevelser kring en bristfällig adressering av trauma i patienters historia samt en känsla av ökande antal ADHD-diagnoser. Tankar och funderingar uppstod kring om det förelåg samband mellan dessa tillstånd och hur trauma används i den kliniska verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Pusselbitar : Samarbetet mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för att skapa förutsättningar för elever som har diagnosen adhd att lyckas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helene Englund; [2020]
  Nyckelord :child and adolescent psychiatry; cooperation and collaboration; student health team; students with ADHD-diagnosis; Adhd hos elever i grundskolan; barn- och ungdomspsykiatrin; elevhälsan; samverkan och samarbete;

  Sammanfattning : Att lyckas i skolan är den viktigaste faktorn för att också lyckas i livet och är än mer viktig för elever som har diagnosen adhd, eftersom de har större risk att hamna i en negativ livsspiral. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och specialpedagogen kan vara en viktig del i att hjälpa till med att skapa en integrerad och bra lärmiljö för elever med diagnosen adhd. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle aldrig svika ett barn” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorers resonemang kring att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Hultgren; [2020]
  Nyckelord :child maltreatment; best interest of the child; counselor; social services; reporting obligation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : How do professional counselors understand and rationalize their responsibility to report child maltreatment when worried about a child? The aim of this study was to analyze how school counselors and health care counselors talk about their obligation to report child maltreatment to the social services, and how their reasoning affects the protection of children in Sweden. The method chosen was qualitative interviews with four different counselors. LÄS MER