Sökning: "BV-pulsera mobile C-arm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden BV-pulsera mobile C-arm.

  1. 1. Nytt potentiellt användningsområde för ARTIS Pheno : En litteraturstudie om ett utökat användningsområde för ARTIS Pheno inom ortopedi

    Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

    Författare :Johanna Jacobsson; Maja Sandén; [2020]
    Nyckelord :ARTISPheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-arch; ARTIS Pheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-båge;

    Sammanfattning : Målet med projektet var att undersöka ifall Siemens ARTIS Pheno hade fördelar jämfört med likvärdig utrustning såsom G-båge och C-arm och undersöka om ARTIS Pheno kan tillämpas inom andra områden än enbart rygg-, bäcken-och neurokirurgi. Resultatet ifrån rapporten visar att ARTIS Pheno kan med fördel användas inom andra områden, såsom traumaortopedi. LÄS MER