Sökning: "BVC amma"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden BVC amma.

 1. 1. ”Det är tidskrävande” : Sjuksköterskors erfarenheter av mödrars amning – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Exclusive breastfeeding; mother; pediatric primary care nurses’; support; BVC-sköterska; helamning; moder; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från det att barnet är fött till dess att barnet börjar skolan är det BVCsköterskans roll att främja hälsa och förhindra hälsoproblem. BVC-sköterskans roll är även att informera om amningens stärkande effekter samt att stödja mödrar när de behöver det. LÄS MER

 2. 2. "Jag fick stöd utifrån mina önskemål" : en enkätstudie om föräldrars tankar om amning/uppfödning och hur de önskar att få stöd

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Bager; Amanda von Rosen; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding; Nourishing; Support; Parents; Amning; Uppfödning; Stöd; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning innehåller all näring ett spädbarn behöver och WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter amning i tillägg till annan kost. Amning medför flera positiva hälsoeffekter för mamma och barn och är även ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att ge sitt barn mat. LÄS MER

 3. 3. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 4. 4. Mödrars erfarenhet av att föda upp sitt barn med modersmjölksersättning då de avslutat amningen på grund av amningssvårigheter - Ersättning ersätter inte allt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Wird; Karin Sävinger; [2017-07-13]
  Nyckelord :barnhälsovård; flaskmatning; kvalitativ metod; modersmjölksersättning; mödrars hälsa;

  Sammanfattning : Abstract Background: Breastfeeding rate in Sweden has decreased since 2004. The decision not to breastfeed is sometimes chosen freely and sometimes forced due to complications. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda kvinnor professionellt stöd vid amning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Eklöf; Sofia Edman; [2017]
  Nyckelord :district nurse; child health care centre; support; breastfeeding; education; distriktssköterska; barnavårdscentral; stöd; amning; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningen i dagens samhälle har minskat. Ett bra stöd från barnmorskor och distriktssköterskor kan främja amningen. Stöd behövs även till de mammor som inte kan eller som inte vill amma. Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda professionellt stöd vid amning. LÄS MER