Sökning: "BVC sköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden BVC sköterska.

 1. 1. Att knyta an : Adoptivföräldrars upplevelser av mötet med och stöd från BVC

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Somali Hedström; Anna-Carin Holm; [2017]
  Nyckelord :adoption; anknytning; BVC-sköterska; stöd; kunskap;

  Sammanfattning : De internationella adoptionerna startade i Sverige på 1960-talet och har sedan mitten av 1980-talet minskat från 1800 barn till 1132 barn år 2013. För en adoptivfamilj har anknytning en central betydelse i familjens vardag och handlar om samspel mellan förälder och barn. LÄS MER

 2. 2. Småbarnsföräldrars tillit till råd om barn från BVC och andra informationskällor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Naomi Goczkowska; Terese Hallenberg; [2017]
  Nyckelord :Trust; advice; children; source of information; Tillit; råd; barn; informationskälla;

  Sammanfattning : Bakgrund/Syfte Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården sjunker. Syftet med studien var att undersöka föräldrar i en föräldragrupp på det sociala mediet Facebook, gällande deras tillit till råd om barn som erhölls från barnavårdscentralen (BVC) och från andra informationskällor. LÄS MER

 3. 3. BVC-sköterskans erfarenheter och reflektioner i sitt arbete med övervikt och fetma hos barn : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Titti Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Child health; child health care nurse; obesity; qualitative content analysis; overweight; Barnhälsovård; BVC-sköterska; fetma; kvalitativ innehållsanalys; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns övervikt och fetma är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, vilket kan påverka barnens hälsa och livskvalitet negativt och kan även orsaka allvarliga konsekvenser. Barn som har övervikt och fetma kan även uppleva utanförskap, osäkerhet, låg självkänsla och psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om BVC-sköterskors erfarenheter i mötet med familjer där misstanke om omsorgssvikt av barnet föreligger

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lotta Max; [2015]
  Nyckelord :omsorgssvikt; försummelse; BVC-sköterska; erfarenhet; identifiera; bemötande; föräldraskap;

  Sammanfattning : Forskning framhåller att den vanligaste formen av barnmisshandel är just omsorgssvikt, trots misstanke om ett stort mörkertal och bevis för långtgående konsekvenser. BVC-sköterskan har en unik möjlighet att förhindra och identifiera omsorgssvikt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av den första tidens amning samt kontakt med BVC-sköterskan bland mammor till barn födda small for gestational age

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anneli Strengbom; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva hur mammor till barn som är födda SGA upplever den första tidens amning efter hemkomst från sjukhus samt kontakt, stöd och önskat stöd från BVC-sköterskan när det gäller amning. Studiens design var av beskrivande karaktär med en kvalitativ ansats och ändamålsmässigt urval användes. LÄS MER