Sökning: "BVC-sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet BVC-sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern i barnhälsovården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Landervik; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Child Health Care-nurse; family centred care; one on one conversation; non-birth parent; Barnhälsovård; BVC-sjuksköterska; enskilt samtal; familjecentrerad vård; icke-födande förälder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården finns till för att främja alla barns hälsa, allsidiga utveckling och välbefinnande. Sjuksköterskans uppdrag inom barnhälsovården är att tidigt grundlägga god kontakt med båda föräldrarna till det nyfödda barnet samt främja båda föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden av barnet. LÄS MER

 2. 2. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras föräldrar : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lena Andersson; Johanna Morsten; [2019]
  Nyckelord :child health care nurse; overweight; parents; children; meeting; iso-BMI; growth curve; obesity; BVC-sjuksköterska; övervikt; föräldrar; barn; mötet; iso-BMI; tillväxtkurva; fetma;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma ökar bland barn i Sverige. Under de senaste 25 åren har fetmaförekomsten hos barn ökat från 1 procent till 4 procent. Totalt bland barn i Sverige idag lider 15–20 procent av övervikt och fetma. LÄS MER

 3. 3. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 4. 4. BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Persson; Kristina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Child abuse; child health care nurse; experiences; notification; Barn som far illa; barnavårdcentralsjuksköterska; erfarenheter; orosanälan;

  Sammanfattning : Bakgrund:​ Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som misstänks fara illa. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskans främsta uppgift är att främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera problem, förebygga ohälsa hos barn samt ge föräldrastöd. LÄS MER

 5. 5. Hinder och möjligheter att samverka med socialtjänsten när barn misstänks fara illa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Olsson; Ida Qvarsell Kicsi; [2016]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; erfarenhet; barn som far illa; stöd; anmälan; samverkan; socialtjänst; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Barns rättigheter skyddas och förklaras i olika riktlinjer och lagar. Trots dessa lagar inkommer omkring 140 000 anmälningar varje år om barn och unga som far illa till socialtjänsten i Sverige. LÄS MER