Sökning: "Bachelor thesis in Accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Bachelor thesis in Accounting.

 1. 1. Förväntningar på revisorn : - Finns det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndigheter,utifrån revisorns perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kristena Samouie; Ornina Gergeo; Debora Marouki; [2023]
  Nyckelord :Expectation gap; financial irregularities; stakeholder theory; audit; regulators; Förväntningsgap; ekonomiska oegentligheter; intressentteori; revision; tillsynsmyndigheter;

  Sammanfattning : Datum: [2023-01-11]Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hpAkademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens UniversitetFörfattare: Debora Marouki Kristena Samouie Ornina Gergeo[00/03/29] [99/03/13] [01/03/31]Titel: Förväntningar på revisorn - Finns det ett förväntningsgap mellanrevisorer och myndigheter, utifrån revisorns perspektiv?Handledare: Oksana FeicherNyckelord: Förväntningsgap, ekonomiska oegentligheter, intressentteori, revision,tillsynsmyndigheter.Forskningsfrågor: Förekommer det ett förväntningsgap mellan revisorer och myndighetervid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter?Hur kan förväntningsgapet minka utifrån revisorns perspektiv?Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka myndigheternas förväntningar pårevisorn vid upptäckandet av ekonomiska oegentligheter. LÄS MER

 2. 2. Från boken till molnet : En kvalitativ studie om hur medarbetare i ledandepositioner på små och medelstora företag ser på digitalisering ochautomatisering av redovisningsarbetet samt hur det påverkar deras verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nicole Lindberg Gafvelin; Amanda Larsson; Joar Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; SME; digital; accounting; SME; digital transformation; isomorphism; neo-institutional theory; Digitalisering; SME; redovisning; digital transformation; isomorfism; neo-institutionell teori;

  Sammanfattning : Datum: 2022–06–02Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Amanda Larsson (871205) Nicole Lindberg Gafvelin (950102) Joar Lundberg (960722) Titel: Från boken till molnet- En kvalitativ studie om hur medarbetare i ledandepositioner på små och medelstora företag ser på digitalisering ochautomatisering av redovisningsarbetet samt hur det påverkar deras verksamhet. Handledare: Leanne Johnstone Nyckelord: Digitalisering, SME, redovisning, digital transformation, isomorfism & neo-institutionell teori Forskningsfråga: Hur ser medarbetare i ledande positioner på små och medelstora företag på digitalisering, och automatisering av redovisningsarbetet samt hur påverkar detderas verksamhet? Syfte: Att ur ett institutionellt perspektiv bidra till kunskap om hur digitaliseringenhar påverkat redovisningsarbetet i små och medelstora företag samt hur dessmedarbetare i ledande positioner uppfattar fenomenets utveckling under detsenaste årtiondet. LÄS MER

 3. 3. En Studie Om Förändringen Av Redovisningskonsultens Arbetsroll Till Följd Av Digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alen Jajeno; Sura Al Hano Faro George; Mohammad Jamal Jalal; [2022]
  Nyckelord :Accounting consultant; authorized accounting consultant; competence requirements; digitalization in accounting; Redovisningskonsult; auktoriserad redovisningskonsult; kompetenskrav; digitalisering; profession; legitimitet; digitalisering inom redovisning;

  Sammanfattning : Datum:2022-06-02 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: AL Hano Faro, Sura George    920101  Alen Jajeno                               971228  Mohammad Jamal                    000910 Title:En studie om förändringen av redovisningskonsultens arbetsroll till följd av digitaliseringen Handledare:Ulla Pettersson Nyckelord: Redovisningskonsult, auktoriserad redovisningskonsult, kompetenskrav, digitalisering,profession, legitimitet, digitalisering inom redovisning Frågeställningar:           • Vilken förändring har digitaliseringen medfört på redovisningskonsultens arbetssätt och arbetsuppgifter under de senaste 10-15 åren?    Hur har redovisningskonsultens kompetenskrav förändrats under de senaste 10-15 åren med hänsyn till digitaliseringen?   Syfte: Syftet är att undersöka vad digitaliseringen medfört för förändringar till redovisningskonsultens arbetsuppgifter, arbetssätt samt kompetenskraven under de senaste 10-15 åren. Metod: Under arbetet kommer en kvalitativ explanatorisk metod att tillämpas, vilket omfattar ett antal intervjuer med både auktoriserade såväl som icke auktoriserade redovisningskonsulter. LÄS MER

 4. 4. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 5. 5. Styrning i kommersiella fastighetsbolag - Hur styrs kommersiella fastighetsbolag i Sverige och karaktäriseras de av mekanisk eller organisk styrning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Johansson; Hannes Ivarsson; Thomas lo; [2022]
  Nyckelord :Financial management; management control systems as a package; mechanic and organic management control; commercial real estate companies; situation factors; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Management control in commercial real estate companies - How are commercial real estate companies managed in Sweden and are they characterized by mechanic or organic management control? Seminar date: 2022-06-03 Course: FEKH69, Bachelor thesis in accounting, 15 ECTS Authors: Hannes Ivarsson, Viktor Johansson & Thomas Lo Advisor: Elin Funck Key words: Financial management, management control systems as a package, mechanic and organic management control, commercial real estate companies, situation factors Purpose: The purpose of the study is to develop knowledge of how commercial real estate companies in Sweden are governed and to find out whether they are characterized by mechanic or organic control. Methodology: The thesis adopts a qualitative method in the form of a comparative study where semi-structured interviews were conducted with managers from four commercial real estate companies in Sweden. LÄS MER