Sökning: "Backscattering-teknik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Backscattering-teknik.

  1. 1. Design and evaluation of ambient RF energy harvesting platform for sensor-based systems : An experimental study of RF energy harvesting

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Ibrahim Hamed; [2022]
    Nyckelord :Radiofrekvensenergiskördning; Trådlös energiskördning; Backscattering-teknik; Programvarudefinierad radio; EMC; PCB; Antenn;

    Sammanfattning : Trådlös energiskörd möjliggör förmågan att skörda energi från elektromagnetisk strålning. Med de senaste framstegen inom trådlös kommunikationsteknik och med tillgången till energieffektiva sensorer, så har radiofrekvensenergiskördning potential till att bli en självförsörjande sensorbaserad plattform. LÄS MER