Sökning: "Bahar Ahmad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bahar Ahmad.

  1. 1. Stjärnornas hägring; Turkiets syn på relationen till den Europeiska Unionen

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Bahar Ay; Zeinab Ahmad; [2011]
    Nyckelord :EU; Turkiet; krav; förtroende; identitet; EU; Turkey; requirements; trust; identity;

    Sammanfattning : Studien behandlar EU- Turkiet relationen och här framhävs den turkiska rösten. EU har satt upp krav som Turkiet måste uppfylla för att kunna ansluta sig till Unionen. Oftast talas det om det europeiska perspektivet i frågan och därför har syftet varit att belysa Turkiets uppfattning i processen. LÄS MER