Sökning: "Bahira Pejmanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bahira Pejmanovic.

  1. 1. Kvinnors adaptationer i vardagslivet till följd av bröstcancer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Matilda Almgren; Bahira Pejmanovic; [2019-04-29]
    Nyckelord :Breast neoplasms; adaptation; occupational therapy; everyday life;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i medelåldern i Sverige. Den förändrade vardagen och de nya fysiska och psykiska påfrestningar som tillkommer leder ofta till att vissa aktiviteter i vardagen inte längre går att utföra, ett så kallat aktivitetsgap. LÄS MER