Sökning: "Bahman Jahan Frough"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bahman Jahan Frough.

  1. 1. Positionsbestämning av en roterande axel i en vinkelgivare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Bahman Jahan Frough; [2017]
    Nyckelord :Position; sensor; Hall Effect; magnetoresistance; Position; sensor; hall effekt; magnetoresistive;

    Sammanfattning : This thesis includes a study of a touch-free sensor systems and different principles for measuring a magnetic field. An in-depth study was conducted to describe two important principles in these contexts, i.e. Magnetoresistance principle and the Hall Effect principle. LÄS MER