Sökning: "Bala Krishna Penmatcha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bala Krishna Penmatcha.

  1. 1. Analyses of Stress Laminated Timber Bridge Decks

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :Anders Klasson; Bala Krishna Penmatcha; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER