Sökning: "Balanserat styrkort"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Balanserat styrkort.

 1. 1. Miljömässig hållbarhet inom försörjningskedjor : En studie i hur svenska företag kan säkerställa prestationer inom miljömässig hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Paridon; Jesper Ulmehag; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Sammanfattning  Hållbar utveckling ses av många som en nödvändighet för att framtidens befolkning ska kunna ha samma möjligheter och förutsättningar som  dagens generation har växt upp med. De globala målen för en hållbar utveckling berör bland annat hur världen ska sträva mot att tillhandahålla hållbara industrier, nya innovationer samt att strukturer som främjar en mer hållbar konsumtion och produktion ska säkerställas. LÄS MER

 2. 2. Strategiimplementering hos ett "leading the pack"-företag : Avgörande framgångsfaktorer vid implementering av miljöstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Kamryd; Tessa Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Environmental perspective; social contract; strategy implementation; stakeholders; legitimacy; “leading the pack”-company; implementation of an environmental strategy; Miljöperspektiv; socialt kontrakt; strategiimplementering; intressenter; legitimitet; “leading the pack”-företag; implementering av miljöstrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka ett företags implementering av miljöstrategier. Det undersökta företaget är OKQ8. Miljö och hållbarhet är aktuella ämnen inom organisationen och dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Balanserat styrkort i kommunal skolsektor - Ett användbart verktyg? : Vilka aspekter är viktiga för en framgångsrik användning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fanny Björendahl; Svea Gomez Gomez; Johanna Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Public school sector; Public sector; Balanced scorecard; Management control; Use; Important aspects.; Kommunal skolverksamhet; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Verksamhetsstyrning; Användning; Viktiga faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning utgör en fundamental aspekt för utvecklingen av skolverksamheten. Ofta benämns behovet av en flerdimensionell styrning, där det balanserade styrkortet förespråkas som ett bra alternativ. LÄS MER

 4. 4. Det balanserade styrkortet i en process : En fallstudie gjord i säkerhetskontrollen vid Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Nathalie Nordström; Ella Säfström; [2020]
  Nyckelord :Balanced scorecard; airport management; security checkpoint; Balanserat styrkort; Airport management; säkerhetskontroll;

  Sammanfattning : Förhöjd säkerhetsprocess och den ökade resenärs trafiken i kombination med processorientering av verksamheten, har bidragit till att säkerhetskontrollen behöver nya och uppdaterade beslutsprocesser för att kunna utvärdera och förbättra processen för säkerhetskontrollen. Genom det balanserade styrkortet och tidigare forskning analyseras lämpligheten för ett balanserat styrkort för delprocessen “Möjliggöra säkerhetskontroll” på Stockholm Arlanda Airport. LÄS MER

 5. 5. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER