Sökning: "Balansorienterat synsätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Balansorienterat synsätt.

 1. 1. Intäktsredovisning i ett pågående arbete : En kvalitativ studie om tillämpningen av IFRS 15 inom sektorn bostadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Katia Samar; Parang Mahmoudpoor; [2019]
  Nyckelord :IFRS 15; residential developer; balance-sheet approach; revenue recognition; control; performance obligation; IFRS 15; balansorienterat synsätt; bostadsutvecklare; intäktsredovisning; prestationsåtagande; kontroll;

  Sammanfattning : The new revenue standard IFRS 15 came as a replacement for all previous revenue standards. The application of the standard has meant that certain industries have had a greater impact, where the real estate industry's sector of residential development is one of them. LÄS MER

 2. 2. Nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 : en totalundersökning på hur börsnoterade bolag påverkas av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Antony Deng; Xisrav Jurayev; [2018]
  Nyckelord :accrual; balance-sheet approach; control; critical event; IFRS 15; income-statement approach; recognition; revenue recognition; balansorienterad ansats; IFRS 15; intäktserkänning; kontroll; kritiska händelse; periodisering; resultaträkningsorienterad ansats;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Inom intäktsredovisning råder det en problematik om när en intäkt ska redovisas samt till vilket belopp. Den 1 januari 2018 träder den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 i kraft och ersätter alla tidigare standarder som behandlade intäkter. LÄS MER

 3. 3. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 4. 4. Ny intäktsredovisning - Med fokus på balansräkningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Andreasson; Malin Persson; [2009-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: De två ledande normgivningsorganen inom redovisning ivärlden idag är International Accounting Standards Board (IASB) och FinancialAccounting Standards Board (FASB). Intäktsposten i ett företags resultaträkning utgör enbetydande del av de finansiella rapporterna och har under lång tid varit ett problem inomredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Med sikte på ny intäktsredovisning : IASB / FASB:s intäktsprojekt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Andreas Colliander; Madelen Svensson; [2007]
  Nyckelord :intäkter; intäktsredovisning; FASB; IASB; prestationsmätning; intäktsprojektet; verkligt värde; kundvärde;

  Sammanfattning : Redovisning av intäkter är ett av de största och viktigaste områden normgivare, redovisningsskyldiga och revisorer arbetar med. Den nuvarande europeiska och amerikanska regleringen för intäkter har brister i form av inkonsekventa och ofullständiga regler. LÄS MER