Sökning: "Balansuppfattning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Balansuppfattning.

  1. 1. IAS 40 : Värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ninos Rhawi; Afrem Rhawi; [2009]
    Nyckelord :Fastigheter; Förvaltningsfastigheter; Intern; Extern; Värdering; IAS 40; Verkligt värde; Anskaffningsvärde; Dynamisk; Statisk; Balansuppfattning; Fastighetsbolag;

    Sammanfattning : IFRS/IAS infördes i Sverige år 2005 och är ett nytt sätt att redovisa förvaltningsfastigheter förnoterade fastighetsbolag inom EU. Tanken med denna standard var att förbättra deninternationella kapitalmarknaden och att eliminera de stora olikheterna i redovisningen.IAS 40 ges ut av IFRS/IAS och handlar om förvaltningsfastigheter. LÄS MER