Sökning: "Balfourdecleration"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Balfourdecleration.

  1. 1. Tvåstatslösningen och dess förändring med tiden : En fallstudie om förändringen av tvåstatslösningen i Palestina och Israel konflikten.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Tajma Sisic; [2016]
    Nyckelord :two-state; solution; Israel; Palestine; Peelkommission; Balfourdecleration; Conflict; resolution; Justice; Reconciliation; Identity; Politics; Israel; Palestina; Konfliktlösning;

    Sammanfattning : For decades people around the world have studied the Israeli-Palestinian conflict. Even though the two states solution has always been know as the conflict resolution, the idea has never worked out. LÄS MER