Sökning: "Ban Abro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ban Abro.

  1. 1. Domäner av betydelse för hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår : Litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Alexander Ehrs; Ban Abro; [2018]
    Nyckelord :Diabetic foot ulcer; health related quality of life; domains; measuring instruments.; Diabetesfotsår; hälsorelaterad livskvalitet; domäner; mätinstrument.;

    Sammanfattning : Bakgrund diabetes är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom. Av personer som drabbas av diabetes beräknas 15 procent någon gång i livet drabbas av komplikationen diabetesfotsår som ökar risken för infektioner och amputation. LÄS MER