Sökning: "Bank profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Bank profitability.

 1. 1. Commercial Bank Profitability in a Negative Interest Rate Environment : A study on the relationship between negative interest rates and commercial bank profitability in Denmark

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Lukas Kipper; Mohammed Imad Albarbari; [2020]
  Nyckelord :Bank profitability; Negative interest rates; Danish Commercial Banks; Monetary Policy; Return on Average Assets; Net Interest Margin;

  Sammanfattning : Background: Denmark, along with other European countries, has decided to cut its policy interest rate into negative territory to meet macroeconomic objectives. This has historically been thought of as impossible and impacts commercial banks significantly. LÄS MER

 2. 2. Corporate Fraud Culture: Reanalysing the Role of Corporate Governance in Developing Countries. : A Case Study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Md Abdul Baten; Clara Chidinma Amadi; [2020]
  Nyckelord :Management Accounting; Corporate Governance; Corporate Fraud.;

  Sammanfattning : Abstract In the current scenario of the business world, organizations face the pervasive problem of corporate fraud. This leads to huge losses and deprivation results in reduced profitability, diminished shareholders returns, loss of growth in opportunities and in certain cases even these threaten the sustainability of the organizations. LÄS MER

 3. 3. Ägarstrukturens koppling till kapitalstruktur : En studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2020]
  Nyckelord :Ownership Structure; Capital Structure; Ownership Concentration; Ownership Distribution; Leverage Ratio; Debt Distribution; Ägarstruktur; kapitalstruktur; ägarkoncentration; ägarfördelning; skuldsättningsgrad; skuldfördelning;

  Sammanfattning : Aktieägare investerar kapital med avsikt att få en avkastning, vilket är direkt kopplat till bolagets lönsamhet. För en kapitalintensiv sektor som fastighetsbranschen, är det av stor betydelse att ha en kapitalstruktur väl anpassad till bolagets förutsättningar och behov eftersom detta påverkar resultatet och därmed lönsamheten. LÄS MER

 4. 4. Den digitala banken : En studie om digitaliseringens inverkan på kundnöjdhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Wennergren; Harnesk Simon; [2020]
  Nyckelord :Digital banking; Customer satisfaction; Digitalization; Customer experience; Digital banking; Kundnöjdhet; Digitalisering; Kundupplevelse;

  Sammanfattning : Banksektorn har genomgått omfattande förändringar till följd av digitaliseringens framväxt. Ett bredare utbud av differentierade produkter har möjliggjort för konsumenter att utföra vardagliga bankärenden på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar lönsamheten hos banker med skilda ägarstrukturer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Lundberg; Viktoria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Profitability; Ownership structure; Banks; Bank profitability; Bank ownership structure; Swiss banks; Swedish banks; Key figures; Lönsamhet; Ägarstruktur; Banker; Banks lönsamhet; Banks ägarstruktur; Schweiziska banker; Svenska banker; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Banker är katalysatorn i det finansiella systemet och har en viktig roll för ekonomins tillväxt och för att människors välfärd ska kunna växa. Att en bank är lönsam är inte av vikt enbart för den enskilda banken, utan för hela samhället i stort. LÄS MER