Sökning: "Banker"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade ordet Banker.

 1. 1. Bankernas oskrivna regler : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av kön, normer och emotioner i bankvärlden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Hjalmarsson; Marie Persson; [2021]
  Nyckelord :normer; emotioner; värderingar; banker; kvinnor;

  Sammanfattning : Den här är en kvalitativ undersökning vars syfte är att utforska hur relationen mellan yrkesrelaterade föreställningar om kön, makt och emotioner inom banker ser ut. Dessutom undersöks om kvinnorna upplever att de påverkas och begränsas av könsrelaterade normer samt om de har någon påverkan på deras emotioner. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 3. 3. Är rebalanseringsstrategi inom fondförvaltning gynnsam för din riskjusterade avkastning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Högström; Henrik Jonsson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Rebalansering; rebalanseringsstrategi; fondförvaltning; buy-and-hold-strategi; periodvis rebalansering; avvikelsebaserad rebalansering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med en allt mer utbredd digitalisering, har banker i allt större grad börjat erbjudadigitala lösningar i allmänhet, och inom området för fondförvaltning i synnerhet. Robotiseradfondförvaltning erbjuder en aktiv fondförvaltare som både köper fonder utifrån investerarenspreferenser samt rebalanserar dem över tid. LÄS MER

 4. 4. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 5. 5. Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ellen Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Money Laundering; Risk Management; AML; Penningtvätt; Risk Management; AML;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. LÄS MER