Sökning: "Banks metod"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden Banks metod.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Svenska storbankers hållbarhetsarbete : En jämförelse mellan svenska storbankers hållbarhetsrapporter och arbetet med hållbarhet i den dagliga verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Emilia Josefsson; Jonna Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; Affärsmodell;

  Sammanfattning : Titel: The sustainability-work of the major banks in Sweden Authors: Jonna Gunnarsson & Emilia Josefsson Keywords: Corporate social responsibility, Sustainability, Sustainability report, Business model. Background: In recent decades, societal development has been faster than ever, and joint work towards sustainable development is therefore necessary (FN, 2016). LÄS MER

 3. 3. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 4. 4. Cybersäkerhet - Att stärka den svaga länken : En flerfallsstudie om hur formella och informella styrmedel förebygger interna cyberhot i banksektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sanna Olsson; Isabella Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Cyber security; cyber threat; management control; bank; security policy; education; security culture; Cybersäkerhet; cyberhot; styrning; bank; standarder; regler; utbildning; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banker fyller en mycket viktig funktion i samhället och har sedan digitaliseringen varit särskilt utsatta för cyberhot. Samtidigt bygger bankens verksamhet till stor del på att upprätthålla förtroendet hos sina kunder, varpå det är av stor vikt för banker att ha en hög cybersäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Hur skapar chefer tillit vid distansarbete? : En kvalitativ intervjustudie utifrån ett relationsorienterat ledarskapsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabella Ström; Vendela Bergsell; [2021]
  Nyckelord :Telework; leadership; trust; trust-building; relationship-oriented leadership; Distansarbete; ledarskap; tillit; tillitsskapande; relationsorienterat ledarskap;

  Sammanfattning : Title: How do managers create trust in telework? A qualitative interview study from a relationship-oriented leadership perspective. Background: As a result of the Covid-19 pandemic, teleworking has gained an increasing place in society and is predicted to increase in the future. LÄS MER