Sökning: "Banksektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet Banksektorn.

 1. 1. Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Victor Weideman; Hannes Marklund; [2022]
  Nyckelord :Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view; Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view;

  Sammanfattning : Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. LÄS MER

 2. 2. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 3. 3. Att förstå konsekvenserna av hållbarhetsrapportering : En studie om införandet av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar SFDR

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nicole Tholén; [2022]
  Nyckelord :SFDR; sustainability; financial industry; sustainability reporting; data management; regulatory compliance; investment decisions.;

  Sammanfattning : The provision of global bank capital and its governance has undergone dramatic changes in the last two decades. There has been a growing awareness among companies to address the environmental, social and governance issues to contribute to sustainable development. LÄS MER

 4. 4. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Cecilia Olander; [2022]
  Nyckelord :Economics; Entrepreneurs; Equality; Feminist theory; Finance; Strategy; Sustainable business models; Sustainability reporting; Sustainability strategy;

  Sammanfattning : In Sweden, women own half as much as men, in the agricultural sector only 18% of business owners are women. Women tend to be viewed as more risk-averse than men by bank officials. Research has shown that young entrepreneurs are described differently depending on their genders. LÄS MER

 5. 5. The Impact of AI on Banks' Risk Management Approach : A qualitative study on the effects of AI in the banking sector from a holistic perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Dariush Khailtash; Pontus Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :AI; The Bank Sector; Multi-Level Perspective; Risk Management; Cybersecurity; AI; Banksektorn; Multi-Level Perspective; Riskhantering; Cybersäkerhet;

  Sammanfattning : The banking sector is experiencing the rise of several new types of innovations and trends. For instance, increased use of Artificial Intelligence (AI) to streamline day-to-day activities. These trends are, e.g. LÄS MER