Sökning: "Bara Henrikson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bara Henrikson.

 1. 1. Kontaktmannaskap på anstalt. - - En studie om intagnas upplevelser av maktrelationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristina Bernhardsson; Linda Henrikson; [2010-03-08]
  Nyckelord :: Kontaktmannaskap; intagen; anstalt; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att på Högsboanstalten i Göteborg undersöka vilken betydelse kontaktmannaskapet har för den intagne och hur den intagne upplever kontaktmannarelationen. Vi har också undersökt hur delaktig den intagne själv är i samarbetet med kontaktmannen vad gäller att ta ansvar för och påverka sin situation. LÄS MER

 2. 2. Hjälper anpassad motorisk träning barn med motoriska brister?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annika Henrikson; Madeleine Nord; [2008]
  Nyckelord :motorik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt om motorisk anpassad träning ger någon observerbar effekt på elever med motoriska brister som har idrott och hälsa två gånger per vecka. Elever i skolår 2 (7 – 8 år) observerades vid två tillfällen med sju månaders mellanrum på två snarlika skolor. LÄS MER