Sökning: "Bara Kellgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bara Kellgren.

 1. 1. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 2. 2. Le participe présent et l’adjectif verbal. Une étude contrastive française – suédoise

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2015-06-01]
  Nyckelord :franska; Le participe présent; L´adjectif verbal;

  Sammanfattning : I franskan är gränsen mellan presensparticip och verbaladjektiv svåra att urskilja, framför allt i maskulinum singularis, där båda formerna har suffixet –ant. Enklare är det att urskilja de båda formerna när verbaladjektiven har suffixet –ante, –ants eller –antes. LÄS MER